Engelska


LPP- Boken ”The Boy in the striped pyjamas” v.7-11      8A
Lärare: Camilla Ödeen
2018-02-15
 
 
Vi ska läsa en engelsk bok under några veckor; The Boy in the striped pyjamas/ Love Story (för ett E-betyg).
 
Du visar läsförståelse genom att svara på frågor om det du läst, samt att skriva om den.  Jag talar om för dig vilka sidor du ska läsa till varje lektion.
 
Du visar muntlig kommunikation genom att kommentera, diskutera samt redogöra muntligt för det lästa.
 
När vi jobbat klart med boken skriver du en uppsats om boken där du visar att du kan formulera dig sammanhängande skriftligt.
 
Arbetet sker i helklass/ grupper/par/ enskilt.
 
Bedömningen på läs-hörförståelse samt muntlig kommunikation sker fortlöpande på lektionerna. Det skriftliga bedöms på uppsatsen.
 
Det blir även ett förhör på grammatiken vi jobbar med: plural av substantiv+ adjektiv.
 

 
LPP engelska Crime vecka 7-11 åk    8B+8C
Lärare: Camilla Ödeen
2018-02-15
 
Under några veckor ska vi jobba med Good Stuff C, kap 5, med texter på temat ” Crime”.
 
Du visar läs- och hörförståelse samt muntlig kommunikation genom att kommentera, redogöra för, berätta om, samt diskutera texterna. Bedömningar sker fortlöpande på lektionerna + muntligt prov.
 
Arbetet sker i helklass/ grupper/ pararbeten/enskilt.
 
Skrivuppgifter på temat  ”Crime”  kommer att ligga till grund för den skriftliga bedömningen.
 
Bedömningar på läs- och hörförståelse samt muntlig kommunikation sker fortlöpande på lektionerna. På skrivuppgifterna får du visa att du kan använda  ett varierat språk/nya ord samt att du kan formulera dig sammanhängande.
 
Det blir även ett förhör på den grammatik vi ska jobba med: tempus av verb
 

 
Kunskapskrav för betyget E
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kunskapskrav för betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget C
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kunskapskrav för betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.