Teknik

Tryck och lite rörelse och kraft
Lärare: Nelli Issa


2018-03-21
Innehållsförteckning
 
Fysik
Litteratur                                                                                              s. 2
Examinationsdatum                                                                             s. 2
Koppling till LGR 11 (Centralt innehåll)                                            s. 2-3
Lektionsplanering                                                                                s. 4
Betygskriterier                                                                                     s. 5
Laborationer                                                                                        s. 7-13
Teknik:
Instruktioner                                                                                        s. 3
Betygskriterier                                                                                     s. 6
Rituppgift för fördjupning i teknik                                                      s. 14
 


Litteratur

Spektrum Fysik (Stenciler): 117- 129, 198-213.

Spektrum Fysik Light: s. 117-129, 135-144

Examination FYSIK

Praktiskt moment

Du ska förberedda en laboration utifrån ett givet problem 16 på laborationstid

Teoretiskt prov FYSIK vecka 20

8A 16/5

8B 15/5

8C 14/5

 

OMPROV kemi + biologi + fysik: Sista chansen för terminen.

8A + 8C måndag 28/5.

8B: tisdag den 29/5

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11:

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan

användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format

världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och

utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart,

tryck och effekt.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och

samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Partikelmodell for att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar,

tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens

spridning i naturen.

 

TEKNIK

Praktisk uppgift:

  • att bygga ett konstverk av ”skräp” (olika material) under de praktiska timmarna i grupp om max 3 personer. Man kan göra enskilt också. Ditt konstverk bör vara max 20x 20 x 40 och minimum 10x10x10. Man ska kunna se vad det föreställer.
  • Redovisa ditt konstverk (visa upp för klassen/ gruppen)

PROV Teknik (OBS! inget omprov i teknik ges)

 

  • Kort beskrivning av ert arbete, vilka problem i konstruktionen stötte ni på och hur löste ni det. Fick ni göra ändringar från ert ursprungs idé och varför i så fall.
  • Beskrivning av ett av materialen ni använt till konstverket. Tänk då på miljöaspekt, från utvinning av materialet till färdig produkt. Vilka fördelar och nackdelar finns det med ditt material då. Är detta ett material för framtiden, på vilket sätt? Om inte, varför ?

För betyg i teknik så ska du som inte var med på elevens val HT17 (fördjupning i teknik) förutom ovanstående även lämna in en enkel ritning enligt instruktioner på s.

 

Prov teknik vecka 21

8A 25/5

8B 23/5

8C 25/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektionsplanering

 

Vecka
Pass 1
(60 min)
Pass 2
(60 min)
Laboration
(80 min)
11
8C: PROV
8A: Lämna bok och låna bok + LPP + genomgång 6.1: 30 min
8B: låna bok + LPP + genomgång 6:1 30 min
 
8AB: genomgång 6:2
8C: Lämna bok och låna bok + LPP + genomgång 6.1: 30 min
 
 
8AB PROV Biologi
8C: genomgång 6:2
 
 
 
 
 
 
12
8ABC: läs sidan 114- 129
8BC: på valfriplats Nelli på kurs.
Genomgång 6:3
8A: HKK- prov
8B: HKK- prov
8C: laboration Fysik
1, 2, 6, 8
13
Genomgång 6:4
Genomgång 7:1
8C: LOV
8AB: Laboration Fysik
14
PÅSKLOV
PÅSKLOV
PÅSKLOV
15
Genomgång 7:2
 
Genomgång 7:3
Laboration fysik + teknik
16
Läs s. 197-214
Startar Teknik
Repetera till provet + förbered teknik
 
Praktiskt Prov Fysik
17 och 18
PRAO
PRAO
PRAO
19
Repetition fysikprov
Repetition fysikprov
Teknik
20
Fysikprov 8ABC
Teknik
 
Teknik
 
21
Rep: Teknikprov
8C: Studiedag
8AB: Teknikprov 60 min
8B: Studiedag
8C: teknikprov
8A: lab Teknik
22
OMPROV Fysik på lektionstid, övriga ledigt.
 
 

 

 

 

 

 

 

Betygskriterier Fysik

E
C
A
Har grundläggande kunskaper om tryck, krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer. Kunna ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Har goda kunskaper om tryck, krafter, rörelser och rörelseförändringar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av begrepp, modeller och teorier.
 
Har mycket goda kunskaper om tryck, krafter, rörelser och rörelseförändringar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 
Deltar i diskussioner, formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar, ställer frågor samt bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
 
Deltar i diskussioner, formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar, ställa frågor samt bemöta åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt.
 
Deltar i diskussioner, formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar, ställer frågor samt bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
 
Kan ge exempel på och kan beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor (t.ex. satelliter, rymdresor, flyg, vattentorn)
 
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor (t.ex satelliter, rymdresor, flyg, vattentorn)
 
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor (t.ex satelliter, rymdresor, flyg, vattentorn)
.
 
Genomför laborationer utifrån givna planeringar men även bidrar till att formulera enkla frågeställningar.
Använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Genomför laborationer utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar.
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Genomför laborationer utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar.
 
 
 
 
Utifrån gjorda undersökningar drar en enkel slutsats.
Bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras
 
Utifrån gjorda undersökningar dra utvecklade slutsatser.
Ger förslag till hur undersökningarna kan förbättras.
 
Utifrån gjorda undersökningar drar välutvecklade slutsatser.
Ger förslag till hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
 
Gör enkla dokumentationer av dina undersökningar
 
 
 

 

Betygskriterier Teknik

 

E
C
A
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser och modeller, ritningar där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
( detta kriterium är för alla som inte deltog i fördjupningen i teknik HT17)
 
 
Eleven kan genomföra enkla teknik och konstruktionsarbete genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
.. Intentionen i arbetet till viss del är synliggjord (laboration)
 
Eleven kan genomföra enkla teknik och konstruktionsarbete genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
..Intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord (laboration)
Eleven kan genomföra enkla teknik och konstruktionsarbete genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
..Intentionen i arbetet är väl synliggjord (laboration)
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och använda viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion (Teoriprovet)
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativ god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion (Teoriprovet))
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
(Teoriprovet)
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ och miljö (Teoriprovet)
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ och miljö (Teoriprovet)
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ och miljö (Teoriprovet)