Spanska


 
LPP i spanska för åk 8
VT-2018
Lärare: Jacqueline Almerfors
 
Under  våren 2018 kommer vi att fortsätta med våra nya böcker i spanska, Amigos tres. På adressen www.liber.se/amigos hittar du gratis webbövningar till Amigos.
 
Amigos tres innehåller 15 kapitel, ett grammatikavsnitt samt kapitelordlistor. Basen är uppbyggd så att du bör börja med kapitel 1 och arbeta framåt till kapitel 15. Ord, fraser och grammatik repeteras systema­tiskt genom de 15 kapitlen.
 
Centralt innehåll
  • Kommunikationens innehåll - Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  • Lyssna och läsa – olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  • Tala, skriva och samtala - Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  • Tala, skriva och samtala – Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga yttryck samt grammatiska strukturer.
 
 
Arbetssätt
Eleverna får många tillfällen att träna och befästa ordförrådet och grammatiken. Arbetet blir varierat – eleverna talar, skriver, lyssnar och läser. Ord och fraser från tidigare kapitel vävs in då nya moment introduceras, vilket ger en naturlig repetition och befäster kunskaper.
Genom att eleverna kontinuerligt bereds möjlighet att skapa egna, nya dialoger och texter utifrån sin egen kun­skapsnivå får de också chansen att använda sina kunskaper.
 
Under HT och VT kommer år 8 att arbeta med följande i grammatik:
Innehåll:
• futurum
• presens av regelbundna er- och ir-verb
• possessiva pronomen i singular och plural
• adjektivets böjning och placering
• genitiv (i LH)
• presens av querer
• demonstrativa pronomen
• ser/estar
• gerundium
• perfekt
 
Vi repeterar också:
• presens av regelbundna ar-verb
• presens av ir och tener
 
Och vi läser:
• Realiatexter om Spanien och Kuba.
• Blandade faktatexter.
• En novell.
• Ett drama.
 
 
Tester
Efter varje avslutat kapitel kommer vi att göra en test för att kontrollera på ett enkelt sätt att eleverna har lärt sig det viktigaste i varje kapitel.
Prov
Det finns två omfattande prov under höstterminen, vecka 40 samt vecka 48 för åk 8. Varje prov omfattar tre kapitel och testar grundligt elevernas kunskaper.
Utvärdering
Det är viktigt att eleverna får reflektera kring sin egen inlärning. Därför kommer eleverna att göra en utvärdering efter arbetet med varje kapitel. Elev­erna utvärderar, med hjälp av blanketten, själva sitt arbete och samlar ord och fraser de tycker är särskilt intres­santa att ta upp.

Terminsplanering år 8, VT 2018               
Lärare:    Jacqueline Almerfors
 
V. 2
Repetition av kapitel 7
V. 3-4
Kapitel 8, Mis alumnos
Du lär dig SER och ESTAR, adjektiv som beskriver inre egenskaper, adjektivböjning samt klassrumsord.
V. 5-6
Kapitel 9, Están libres?
Du lär dig nya kaféfraser samt några prepositioner.
V. 8
Prov 1 kapitel 7-9
V. 9
Sportlov
V. 10-11
Kapitel 10, Una carta de amor
Du lär dig nya –ar, -er, och –ir verb
V. 12-13
Kapitel 11, Quién quiere ver una peli?
Du lär dig verbet QUERER och användbara biofraser samt ord som har med relationer att göra.
V. 14
Påsklov
V. 15
Kapitel 12, Estamos empollando
Du lär dig Gerundium och arbetar med ord för några aktiviteter.
V. 16
Prov II kapitel 10-12
Läraren bedömer: innehåll, struktur, språk och kommunikation
V. 17-18
Prao
V. 19
Kapitel 13. Has aprobado?
Du lär dig perfekt och tränar ord som ar med skola att göra.
V. 20
Kapitel  14, En tren o en avión?
Du lär dig att beställa tåg- och flygbiljetter.
V. 21
En la agencia de viajes. Du förbereder dig inför en Muntlig presentation.
Prov III Muntlig presentation
V. 22
Elevens val
 
Obs! Läxförhör varje tisdag