Textilslöjd


Lokal pedagogisk planering för år 8 i textilslöjd
Lärare: Ulrika Kenne
2017-11-07
Centralt innehåll:
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverksteknik. Begrepp som används i samband med detta.
 • Mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas och följas.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur de olika delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Slöjd och hantverk i Sverige och i andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
I undervisningen ska vi arbeta med följande:
Under terminen kommer du att få lära dig grunderna i en garnteknik och utföra ett valfritt slöjdarbete i stickning eller virkning. Exempel på arbeten kan vara mössa, vantar, sockor, halsduk, sjal, kuddöverdrag.
Arbetsgång:
 1. Grundkurs i stickning eller virkning.
 2. Skriftlig planering med skiss på eget valt arbete i stickning.
 3. Genomförande av ett slöjdarbete på åldersanpassad nivå under terminen.
 4. Skriva lektionsanteckningar vid varje lektionstillfälle där du använder dig av slöjdspecifika begrepp.
 5. Öva på att använda arbetsbeskrivning med text och bild.
 6. Egen värdering av det färdiga arbetet.
 7. Materialkunskap, ull och konstfiber.
   
Tidsram: Hela terminen. Använd lektionstiden väl. Tänk på att lov, elevens val mm gör att lektionstillfällen går bort.
Inlämning av slöjdarbete och dokumentation inför bedömning och betygsättning    v. 49
Bedömning: Sker enligt bedömningsmatrisen.
Slöjd
Kunskapskrav 7-9  LGR 11                                           Namn________________ Klass______
 
 
Betyg E
D
Betyget C
B
Betyget A
Idé och planering
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-
material.
 
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations
material och sådant som eleven själv har sökt upp.
Idé och planering
 
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
 
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Formgivning och genomförande
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
 
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Genomförande
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Genomförande
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
 
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Genomförande
 
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
 
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
 
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dokumenta-tion och egen värdering
 
 
 
 
 
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalité.
 
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
 
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
 
 
Egen värdering
Eleven tolkar slöjdföremålsuttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
 
Eleven tolkar slöjdföremålsuttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
 
Eleven tolkar slöjdföremålsuttryck och för då väl utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
 
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.           Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.